به سامانه مدیریت کلاس خوش آمدیدجهت ورود اساتید محترم دانشگاه مهرالبرز که در سامانه یکپارچه سازی «پافکو» حساب کاربری دارند ورود از طریق سامانه یکپارچه مهرالبرز
مناسب جهت ورود اساتید محترم دانشگاه های: خوارزمی، امیرکبیر، سایر کارشناس ها و کارمندان ورود از طریق سامانه مدیریت کلاس